मसलन्द समेतका कार्यालय सामानहरु खरीद/आपूर्ति गर्ने सन्दर्भमा सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना