सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, नियम तथा नियमावलीको बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण-(अा.व. २०७८/७९ माघ देखि चैत मसान्तसम्म)