सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, नियम तथा नियमावलीको बमोजिम सार्वजनिक गरिएको वार्षिक विवरण-(अा.व. २०७८/७९ श्रावण १ देखि असार मसान्तसम्म)