सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, नियम तथा नियमावलीको बमोजिम सार्वजनिक गरिएको वार्षिक विवरण-(अा.व. २०७९/८० श्रावण १ देखि पुष मसान्तसम्म)