सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, नियम तथा नियमावलीको बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण-(अा.व. २०७८/७९ श्रावण देखि पुषमसान्तसम्म)