प्रारम्भिक वातारणीय परीक्षण सम्बन्धी सार्वजनिक सुनुवाई हुनेबारे अत्यन्त जरुरी सूचना